Säkerhetsrådgivare

Farligt Gods Väg - (ADR)

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). Där anges bland annat att den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivare - Farligt gods

Vem behöver: Alla företag vars verksamhet omfattar avsändning eller transport av farligt gods på väg. Definition transport är de som förflyttar, transporterar, mellanlagrar, lastar, lossar, avsänder farligt gods och är delaktig i kedjan av transporten

Vad innebär: Säkerhetsrådgivaren registrerar sig på MSB med sitt personnummer mot ditt företags organisationsnummer. Säkerhetsrådgivaren skall vara utexaminerad av MSB.

Arbetar under verksamhetsledningens ansvar

Se till att bestämmelserna för transport av farligt gods iakttas

Ger råd gällande farligt gods transporter

Arbetar för att förebygga att olycka eller tillbud inte inträffar

Tar fram checklistor

Är en viktig del i er transport/logistikavdelning

Är en del i transportplaneringen av farligt godstransporter

Är delaktig i kontroll av fordonsflottan” ADR godkända fordon/tankcontainers

Kontroll av metoder och rutiner

Kontroll huruvida den personal som är del i kedjan är utbildad och har utförlig arbetsbeskrivning och instruktion

Åtgärder för att öka medvetenheten om faror och risker

Kontrollera handlingar och säkerhetsutrustning

Införande av åtgärder vid olycka tillbud

Riskbedömningar

Utfärdar en årsrapport till företagsledning

Förekomst av skyddsplan

Uppdaterar företaget gällande nyheter/ändringar i lag, förordning, författning.

Tillhandahåller utbildningar i ADR

Finns tillgänglig 24/7

Lagtext: 2006:263